Select Page

1 czerwca 2007 roku weszło w życie Rozporządzenie (WE) nr 1907 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH – Registration, Evaluation, Administration, of Chemicals), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45 (WE) oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak  również dyrektywę Rady 76/769 EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 9367 EWG, 93/105/WE I 2000/21/WE. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006 L396).

Rozporządzenie dotyczy zarządzania produkcją i obrotem chemikaliami w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie ich szkodliwego działania na zdrowie i życie człowieka oraz na środowisko.

Idea REACH opiera się na zasadzie, że to do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy obowiązek zagwarantowania, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują nie wpływają szkodliwe na zdrowie człowieka i środowisko.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję", zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij